Dokumentacja projektu deweloperskiego

Dokumentacja projektu deweloperskiego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Dokumentacja projektu deweloperskiego

Dokumentację projektu deweloperskiego stanowią takie dokumenty, jak podsumowanie przeprowadzonych analiz, niezbędne zgody i pozwolenia oraz umowy wiążące strony projektu. Zależnie od fazy realizacji projektu inwestycyjnego, dokumentacja ta ma różny stopień szczegółowości. Z dokumentacją projektu powinny zapoznać się przede wszystkim banki oraz potencjalni inwestorzy kapitałowi jeszcze na etapie tworzenia spółki celowej, a także wykonawcy prac budowlanych, dostawcy i odbiorcy. Dokumentacja jest zróżnicowana zależnie od fazy projektu i momentu przystępowania inwestora do inwestycji.
Najbardziej znane elementy dokumentacji powstają w fazie przedinwestycyjnej. Do dokumentów tych zaliczamy studium możliwości, studium przedrealizacyjne, studium wykonalności zwane study, oraz tzw. raport oceniający.
Studium wykonalności projektu inwestycyjnego jest wymagane z uwagi na charakterystyczne cechy projektu inwestycyjnego, takie jak długi okres realizacji, znaczne nakłady inwestycyjne, czy złożoność problemów technicznych i organizacyjnych. Studium wykonalności weryfikuje zwłaszcza podstawowe założenia związane z realizacja projektu. Przeprowadzone studium powinno potwierdzać trzy fakty:
– Budynek będzie spełniać uwarunkowania wynikające z projektu budowlanego i pozwolenia na budowę,
– Budynek będzie odpowiadał zbadanym potrzebom rynku,
– Strumień gotówki generowanej przez projekt będzie gwarantował zwrotność kredytów i pożyczek oraz odpowiednią stopę zwrotu dla inwestorów kapitałowych.
Analizy zawarte w studium wykonalności projektu deweloperskiego można podzielić następująco:
– Koncepcja projektu, prezentująca walory funkcjonalne i użytkowe danej nieruchomości,
– Analiza lokalizacji,
– Analiza kondycji finansowej sponsorów projektu,
– Analiza rynku i realiów makroekonomicznych,
– Wykonalność finansowa.
Uogólniając, niezbędne analizy można podzielić na dwie grupy: analizę otoczenia wraz z analiza makroekonomiczną i analizą warunków fizycznych, oraz analizę lokalizacji.
Analiza otoczenia dotyczy wpływu różnorodnych czynników na powodzenie projektu i wartość nieruchomości. Kryteriami uwzględnianymi w takiej analizie są gęstość populacji, struktura zawodowa, średnia wieku mieszkańców, status zatrudnienia, istnienie i rozmiar przestępczości. Istotne jest również zbadanie stosunku władz lokalnych do przedsięwzięcia, a ściślej mówiąc zbadanie możliwości uzyskania poparcia ze strony tych władz. Analiza makroekonomiczna koncentruje się na kondycji ekonomicznej firm działających w otoczeniu nieruchomości, poziomie dochodów mieszkańców, zasobach naturalnych w otoczeniu. Analiza warunków fizycznych dotyczy z kolei warunków naturalnych stworzonych przez człowieka. W analizie tej na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z ochroną środowiska.
Czynnik lokalizacji w procesach deweloperskich jest z kolei utożsamiany z odległością pomiędzy daną nieruchomości, a wszelkimi miejscami, z których ludzie do niej dojeżdżają i do których wyjeżdżają. Szczególne znaczenie ma tutaj dostępność do dużych skupisk ludności, sklepów, placówek usługowych oraz parków i terenów rekreacyjnych. Podstawowe znaczenie odgrywa sprawa komunikacji, dróg dojazdowych, tramwajów, autobusów, metra. Właściwa lokalizacja wykorzystuje walory użytkowe obiektu.

Pozostałe wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author