Nieruchomości zabytkowe – definicje i pojęcia

Nieruchomości zabytkowe – definicje i pojęcia

Pojęcie nieruchomości zabytkowej wynika z trzech ważnych pojęć zdefiniowanych w odpowiednich kodeksach i ustawach. Pierwszym z nich jest definicja nieruchomości określona przez Kodeks Cywilny (Art.46.§ 1):

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Kolejnymi pojęciami potrzebnymi do zdefiniowania nieruchomości zabytkowej
są zabytek oraz zabytek nieruchomy. Obydwa pojęcia zostały zdefiniowane w Ustawie
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (Art.3 pkt 1).

Zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w Art.3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nieruchomościami zabytkowymi możemy zatem nazwać wszystkie części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Poprzez zdefiniowane w ten sposób nieruchomości zabytkowe rozumie się przede wszystkim:

krajobrazy kulturowe;
układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane;
dzieła architektury i budownictwa;
dzieła budownictwa obronnego;
obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe;
cmentarze;
parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni;
miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

Nieruchomości zabytkowe to obiekty, które przez swój specyficzny charakter wymagają ochrony oraz specjalnych sposobów obchodzenia się z nimi. Ze względu na zabytkową wartość tych nieruchomości, działalność prowadzona w ich obrębie wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Pozostałe wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author