Źródła finansowania nieruchomości zabytkowych

Źródła finansowania nieruchomości zabytkowych

Nieruchomości zabytkowe są specyficznym rodzajem nieruchomości. Kojarzą się przede wszystkim z monumentalnymi pałacami, zamkami, kościołami, katedrami czy też bogatymi architektonicznie kamienicami liczącymi dziesiątki, a nawet setki lat. Specyfika tych nieruchomości nie polega tylko na ich długowieczności czy formie architektonicznej. W czasach kiedy je budowano, liczył się przepych, wielkość oraz reprezentacyjny wygląd budynków. Koszty budowy czy też bilans ekonomiczny całego przedsięwzięcia inwestycyjnego schodził na drugi plan. Przy projektowaniu budynków i ich otoczenia nie uwzględniano późniejszych kosztów ich utrzymania, które przy ówczesnym nieekonomicznym budownictwie były olbrzymie. Budownictwo z zamierzchłych czasów choć bardzo kosztochłonne okazało się trwałe i solidne, co pozwoliło przetrwać wielu budowlom do teraz. Specyfika nieruchomości zabytkowych polega zatem na kapitałochłonności doprowadzenia ich do stanu dawnej świetności oraz późniejszego utrzymania i zagospodarowania tych nieruchomości. Problem ten dotyczy obecnych właścicieli nieruchomości zabytkowych, których strukturę stanowią Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe, a także fundacje, stowarzyszenia i właściciele prywatni. Mniejszą część wszystkich nieruchomości zabytkowych stanowią zabytki będące we współwłasności oraz te o nieuregulowanym stanie własnościowym. W zależności od formy własności nieruchomości zabytkowych, ich właściciele mogą korzystać z różnych źródeł finansowania. Przede wszystkim środki własne generowane przez nieruchomość lub działalność gospodarczą prowadzoną na nieruchomości oraz nadwyżki finansowe osiągane z działalności gospodarczej nie związanej z finansowaną nieruchomością. Następnie obce źródła finansowania takie jak dotacje, fundusze krajowe, środki Unii Europejskiej, fundusze zagraniczne, programy pomocowe, mecenat i sponsoring oraz kredyty. Ulgi podatkowe i zwolnienia z opłat związanych z nieruchomością zabytkową można również uznać za dodatkową formę finansowania tego typu nieruchomości.

Pozostałe wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author